Show simple item record

dc.contributor.authorTANRIKULU, Gözdenur
dc.contributor.authorCEYLAN, Burcu
dc.date.accessioned2021-06-14T10:27:33Z
dc.date.available2021-06-14T10:27:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1018-3655 / 1018-3655
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12591/598
dc.description.abstractBu çalışma, çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin merhamet du zeyi ve merhamet yorgunlug unun belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı tu rde çalışılmıştır. Araştırmanın o rneklemini Konya ilinde bulunan ve kurum izni alınan kamu, o zel ve u niversite hastanelerinin çocuk kliniklerinde çalışan 192 hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Ocak 2019’da toplanmaya başlanmıştır. Veriler “Bilgi Formu”, “Merhamet O lçeg i”, ve “Çalışanlar İ çin Yaşam Kalitesi O lçeg i’nin “Merhamet Yorgunlug u Alt O lçeg i” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yu zde, ortalama, standart sapma, Mann Whitney U testi ile Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Anlamlılık p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin merhamet du zeyi puan ortalamasının 98.55±11.44 ve merhamet yorgunlug u puan ortalamasının 14.09±8.79 oldug u ve aralarında negatif yo nlu , zayıf du zeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki oldug u bulunmuştur (r=-0.179; p=0.013). Mesleg i tercih etme ile merhamet du zeyi arasında, çalışılan servis, mesleg i ve çalışılan bo lu mu tercih etme durumu ile merhamet yorgunlug u arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Araştırma bulguları dog rultusunda hemşirelerin demografik ve klinik o zelliklerine go re merhamet du zeylerinin yu ksek, merhamet yorgunlug u du zeylerinin du şu k oldug u sonucuna varılmıştır ve merhamet ile merhamet yorgunlug u arasında ters bir ilişki oldug u, hemşirelerin merhamet du zeyi arttıkça merhamet yorgunlug u du zeyinin azaldıg ı tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleÇOCUK KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE MERHAMET DÜZEYİ VE MERHAMET YORGUNLUĞUen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.contributor.departmentHemşireliken_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess